Vedtekter
Medicinerforeningen

Medicinerforeningens vedtekter

Sist revidert av generalforsamlingen 7.11.2017, Oslo1. Formål

1.1. Foreningens navn er Medicinerforeningen, Societas Medicorum.

1.2. Foreningen setter seg som mål å samle alle studenter ved Det medisinske fakultet og

Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo om tiltak av felles interesse.

1.3. Gjennom foredrag og diskusjoner vil den søke å belyse spørsmål av både av

medisinsk og allmenn interesse. Gjennom fester, hyggekvelder og liknende

arrangementer ønsker foreningen å skape og å vedlikeholde et godt kollegialt

samhold.

1.4. Foreningen vil holde kontakt og samarbeide med tilsvarende organisasjoner ved de

andre lærestedene i Norden.


2. Medlemmer

2.1. Enhver student ved Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ved UiO

kan bli medlem av foreningen.

2.2. Betalt kontingent gir livsvarig medlemskap i foreningen.

2.3. Studenter ved tilsvarende læresteder i og utenfor Norge kan søke styret om opptak

som medlem. Ferdig utdannede kan være medlemmer, men har ikke stemmerett.

2.4. Personer som har gjort seg særlig fortjent, kan av generalforsamlingen, med to

tredjedels – 2/3 – flertall, utnevnes til æresmedlem.

2.5. Utvekslingsstudenter ved Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet har i

tillegg mulighet til å tegne medlemskap ett semester om gangen, for en kontingent

fastsatt av styret. Utvekslingsstudenter vil dog ikke være stemmeberettigede ved

generalforsamling.

2.6. Kontingenter fastsettes årlig av generalforsamlingen.


3. Samarbeidsmuligheter

3.1. Samarbeid med andre studentforeninger kan gjøres gjennom fellesmøter og

fellesarrangementer.


4. Møter og arrangementer

4.1. Arrangementer kunngjøres minst én – 1 – uke i forveien ved oppslag på Domus

Medica og/eller via sosiale medier og mail til studenter ved Det medisinske fakultet

og Det odontologiske fakultet i Oslo.

4.2. Personer som ikke er medlem av Medicinerforeningen har adgang til arrangementer i

foreningens regi, med unntak av interne arrangementer for aktive medlemmer. Styret

har mulighet til å fastsette en avgift for ikke-medlemmer på åpne arrangementer.

4.3. På åpne arrangementer er gjeldende aldersgrenser 18 og 20 år til henholdsvis

studenter og ikke-studenter. Styret kan i forkant av arrangementer vedta å endre

aldersgrense for ikke-studenter.

4.4. Uttalelser vedrørende møter og arrangementer kan kun gis med styrets tillatelse.

4.5. Medicinerforeningens faste arrangementer er semesterstartfest, Medicinerdåpen,

Phestis Octobris (siden 1867), Bal Medicorum (siden 1876) og 17. mai-frokost.


5. Generalforsamling

5.1. Generalforsamlingen avholdes hver høst innen utgangen av november.

5.2. Innkallelse til generalforsamling skal skje minimum tre – 3 – uker i forkant, og må

inneholde vedtekter.

5.3. Generalforsamlingen med forslag til dagsorden kunngjøres med minst én – 1 – ukes

forvarsel. Foreningen er beslutningsdyktig når minst 25 eller én tredjedel – 1/3 – av

de studerende medlemmer er til stede.

5.4. Dagsorden for generalforsamlingen skal i alminnelighet inneholde:

• Fremleggelse av årsberetning, budsjett og revidert regnskap

• Valg av styre

• Fastsettelse av kontingenter

5.5. Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis styret eller minst én tidel – 1/10 – av

de studerende medlemmer krever det. Den ekstraordinære generalforsamlingen kan

kun fatte vedtak i de saker det er sammenkalt for å behandle.

5.6. Alle tilstedeværende medlemmer, unntatt ferdig utdannede jfr. pkt. 2.2, har

stemmerett på generalforsamlingen.

5.7. I alminnelighet foregår avstemning på generalforsamlingen ved håndsopprekning

med kontravotering, men hvis ett – 1 – medlem forlanger det, skal det foretas

skriftlig avstemning. Stemmeberettigede medlemmer må være til stede fra

generalforsamlingen begynner for å ha stemmerett på gjeldende generalforsamling.

5.8. Ved stemmelikhet foretas ny avstemning, ved gjentatt stemmelikhet har leder

dobbeltstemme, med unntak av personvalg. Ved personvalg vil avstemning med

gjentatt stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

5.9. Aktive, studerende medlemmer og foetuser er valgbare til styreverv.

5.10.Foreningens styre er delt i et hovedstyre og et Anestesien-styre, og styremedlemmer

for øvrig tildeles de ansvarsområder som styret finner hensiktsmessig. Hovedstyret

består normalt av leder, mentor, nestleder, PR-ansvarlig, kosansvarlig, DJ-ansvarlig,

fag- og kulturansvarlig, salongmester, foetusansvarlig, nett- og søknadsansvarlig og

to økonomiansvarlige. De to økonomiansvarlige skal fordeles ansvar for henholdsvis

hovedstyrets og Anestesiens økonomi. Skriftlig referat av hovedstyremøter sendes til

samtlige av styrets medlemmer. Styret kan supplere seg selv med foetuser, men disse

har ikke stemmerett i styret.

5.11.Valg til hovedstyret foregår ved særskilt skriftlig avstemning, og foretas ved

alminnelig flertallsvalg. Gitt flere kandidater til et verv, der ingen oppnår halvparten

av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to som har fått flest stemmer.

Dersom bare én – 1 – person stiller til et verv må det fortsatt stemmes. Hvis personen

ikke får over halvparten av stemmene, har styret fullmakt til selv å velge en til dette

vervet etter generalforsamlingen.

5.12.Valg til Anestesien-styret foregår ved særskilt skriftlig avstemning, og foretas ved

simpelt flertall.

5.13.Generalforsamlingen skal tilstrebe at så mange kull som mulig, samt at de ulike

studieretningene på de aktuelle fakultetene, er representert i styret.

5.14.Til endring av disse vedtektene kreves det at minst to tredjedeler – 2/3 – av de avgitte

stemmer er for forslaget. Forslaget må være fremstilt skriftlig og opplest på et

styremøte før det kan behandles på generalforsamlingen.


6. Bal Medicorum

6.1. Bal Medicorum er en undergruppe av Medicinerforeningen, med eget understyre

som svarer til hovedstyret og generalforsamlingen. Dette samarbeidet styres etter

avtale mellom sittende styrer i Medicinerforeningen og Bal Medicorum.


7. Styret

1holdsvis Medicinerforeningen og Anestesiens konti, og samarbeider slik at det

ved behov kan være fri flyt av midler mellom disse. PR-ansvarlig har ansvaret for å

drive PR for foreningens aktiviteter, og å trykke programmer og plakater.

7.3. Det nye styret trer til ved studiestart påfølgende vårsemester, inkludert vårens

fadderuke. I perioden mellom generalforsamling og studiestart neste semester, plikter

de påtroppende styremedlemmene å delta i opplæring i sine verv hos sin forgjenger.

De avtroppende styremedlemmene plikter å stille seg tilgjengelig for slik opplæring,

også etter at neste styreperiode er begynt. Alle medlemmer i styret plikter å sette seg

inn i gjeldende lover og regler.

7.4. Finner foreningen at styret eller andre av foreningens tillitsvalgte ikke ivaretar sitt

verv på behørig måte, kan generalforsamlingen avsette disse med to tredjedels – 2/3

– flertall, etter at vedkommende har fått anledning til å forklare seg.

7.5. For grove forseelser kan styret ved enstemmig beslutning utelukke et medlem fra

foreningen for kortere eller lengre tid. Vedkommende skal på forhånd være innkalt

til styret for å forklare seg og fremlegge sitt forsvar, og han eller hun har rett til å

innklage styrets avgjørelse til generalforsamlingen, som må stadfeste dette med to

tredjedels – 2/3 – flertall.


8. Oppløsning av foreningen

8.1. For å oppløse foreningen kreves minst to tredjedels flertall på to påfølgende

generalforsamlinger. Foreningens eiendeler overlates ved oppløsning til Medisinsk

studentutvalg (MSU) for forvaltning inntil foreningen kan gjenoppta sin virksomhet.


9. Emeritus

9.1. Avtroppende leder inntar automatisk vervet mentor i neste styreperiode. Mentor har

ikke stemmerett innad i styret, men møterett på både styremøter og andre interne

arrangementer for styret. Etter ett – 1 – år som mentor vil vedkommende bære

tittelen leder emeritus ut studietiden, og dette medfører de samme bestemmelser som

vervet mentor. Disse er begge å anse som æresverv. Salongmester får tittelen

salongmester emeritus etter fullført styreperiode, og har da samme rettigheter som

leder emeritus.


Kommende arrangementer!Gå ikke glipp av Medicinerforeningens arrangementer! Du kan abonnere på vår kalender her!

Postadresse


Medicinerforeningen

Postboks 1018

Blindern

0315 Oslo

Besøksadresse


Domus Medica

Gaustad

Sognsvannsveien 9

0372 OSLO

Copyright @ All Rights Reserved